Ochrana súkromia

Právne podmienky

 

Prezeraním internetovej stránky Wakeshop.sk s.r.o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Wakeshop.sk s.r.o. (ďalej iba „Wakeshop.sk“). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení (okrem sekcií vyhradených pre registrovaných užívateľov). Wakeshop.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Wakeshop.sk s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto právnych podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve spoločnosti Wakeshop.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Wakeshop.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Wakeshop.sk.

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť Wakeshop.sk s.r.o. , IČO 44195826, so sídlom Pri Starom Letisku 3B Bratislava 831 07 (ďalej len: "Správca").
 2. Kontaktné údaje Správca sú:
  Adresa: Wakeshop.sk s.r.o. Pri Starom Letisku 3B Bratislava 831 07
  Email: shop@hyperlite.sk
  Telefón: +421 903934903
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, vrátane elektronického súboru "cookie".
 3. Ak ste sa prihlásil k odberu nášho newsletteru, Správca potom spracováva Vašu emailovú adresu a časový záznam, kedy k súhlasu so zasielaním komerčných ponúk vzťahujúcich sa k tovaru ponúkanému v eshope www.snowboard-zezula.sk došlo.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

2. Účelom spracovania osobných údajov je

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

2. Po uplynutí doby uchovávánia osobních údajov Správca osobne údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

3. Okrem už uvedených osobných údajov sa vyššie uvedený súhlas kupujúceho vzťahuje aj na dáta vzniknutá pri prehliadaní stránok webového rozhrania generovaná pomocou analytického nástroja Google Analytics s rozšírením kódu o ukladaní remarketingových dát. Táto remarketingové dáta ukladáme po dobu 365 dní. Pre remarketing okrem GDN siete používame aj službu Adroll. Pomocou týchto online nástrojov nezbierame vaše osobné dáta, ako je meno, adresa, e-mail, ani telefón. Záznam pre zacielenie remarketingových reklám môžete odstrániť po vymazaní súborov cookie vo vašom prehliadači. Pre vylúčenie z Adrollu môžete navštíviť túto stránku: www.networkadvertising.org/choices/.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie fyzických dokumentov, technické zabezpečenie dátových úložísk, šifrovanie, antivírusové programy, zálohy a ďalšie.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.